You are currently viewing distance from certain situations
George Lewis, Södertälje Canal, Sweden . Keystone-Mast Collection, UCR/California Museum of Photography, University of California at Riverside.

Language: Finland Swedish
Poet: Martin Westman
Translator: Hildred Crill

SHARE:

distance from certain situations

Three poems by Martin Westman, translated from Swedish by Hildred Crill

Martin Westman, poet and neuropsychologist, has published three poetry collections, most recently Låtsas vara en sorglös turist (Söderströms; Pretending to Be a Carefree Tourist). His poems have also appeared in Horisont, presens, and other journals. He lives in Karis, Finland.

Hildred Crill is a poet and translator. Her poems have appeared most recently in Crannóg and The Moth, and are forthcoming in The North. Her translations include works of Per Wästberg (Compass Bearing, Marick Press, 2014). She lives in Stockholm, Sweden.

Norr

Utanför alla fönster
vidjeskog
Utsikter lågt över marken
Hundkantad tystnad, långt
utanför huvudstadsspalter
Slätten stiger
som en översvämning, krönt
av rödblå julljusfyrar,
jättekast och ladtak,
undan vilken många redan tidigt flytt
till platser som Minnesota och Seattle
På den raka vägen
genom den platta skogen
inga bilar, men mitt på vägens is
har en jättehäst hamrat in hovspår
som både kommer och går
Distans till en del situationer
bjuds här i sportlovssolen
Vid promenadens slut
just före skymningen
på väg förbi det obebodda huset
(omöjligt att längre se
i vilken färg det en gång varit målat)
vinkar någon från en traktor
som skurrar förbi i hög fart
Länge efteråt ångar doften
av gödsellasset kvar i luften.

North

Outside all the windows
forest of willow shrubs
Prospects low above the ground
Silence edged by dog barks, far
outside city newspaper columns
The plain is rising
like a flood, crowned
with red and blue Christmas lights,
boulders and barn roofs,
which many fled early on
to places like Minnesota and Seattle
On the straight road
through the flatland forest
no cars, but in the middle of the road ice
a giant horse has hammered in hoof tracks,
both coming and going
Distance from certain situations
is offered here in the winter holiday sun
At the end of the walk
right before dusk
on the way past the vacant house
(impossible now to see
what color it was painted once)
someone waves from a tractor
that scurries by at high speed
Long after, the scent of the manure load
is still steaming in the air.

Stövlar

Sensommar Kommer ner igen
till den gamla stranden: vattnet högre
svalare vågor skvalpar mot klippan
Lysingen blommar Tyst hos grannen,
men vinden har mycket att säga
åt vassen och skogen
En lägre sol spanar in
över kvällens mynning
(betänk ordet illansuu)
Roddbåten ligger snett
och borde ösas
Ett sent kapitel börjar:
För in bagaget i bastukammaren
Uppe i stora huset står
ett par högskaftade svarta gummistövlar
gengångare från avlägsna tonår
Den ena läcker numera
efter ett missriktat yxhugg.

Boots

Late summer Coming down again
to the old strand: the water higher
cooler waves lap against the cliff
Loosestrife is blooming 
Silent at the neighbor’s,
but the wind has a lot to say
t
o the reed and the forest
A lower sun is scanning
over evening’s mouth
(call to mind “illansuu”)
The rowboat sits crooked
and should be bailed out
A late chapter begins:
Bring in the baggage to the sauna’s outer room
Up in the big house
a pair of high-shafted black rubber boots
is standing
ghosts from distant teen years
One is leaking now
after a misaimed blow of the ax.

* illan “of the night” + suu “mouth”: Finnish for “nightfall”

Stannfågel

Åter hemma
Tranplog efter tranplog dallrar
på hisnande höjd i luftrummet
i variationer på v och y

Från planet såg jag nedtill
vad som måste ha varit
Vättern med Visingsö:
en grön istapp inuti en blå

Guldhedstornet Masthuggskyrkan
Ramberget: vida vyer över en kärv
kuperad hamnstad Rödtegel, mecenater, kajer
Sjömanshustrumonumentet blickar ut mot
glittret längst i vänster
Ohjälpligt sval september
Det ännu sommargröna
ansätts av den vassa vinden

I natt spanade vi genom alla fönster
efter den utlysta blodmånen, men såg bara
orange gatlyktor i dimma
Du fann ett beskydd i detta:
“solen ska inte skada dig om dagen,
inte månen om natten”.

Resident Bird

Home again
Flocks of cranes in plow-form quiver
at astonishing height in the airspace
in variations on v and y

From the plane I saw down below
what must have been
Vättern with the island Visingö:
a green icicle within a blue

Guldhedens Tower Masthugget Church
Raven Hill: vast views over a rugged
and harsh harbor city Red brick, patrons, docks
the Seaman’s Wife Monument gazes out toward
the glittering far edge of the west
An irredeemably cool September
The last green of summer
is assailed by the biting wind

At night we searched through all the windows
for the news-blazed blood moon, but saw only
orange streetlights in fog
You found refuge in this:
“the sun shouldn’t harm you in the day,
nor should the moon at night.”